A-Kullen

SkrfOCCE4a9arvI82gIDhCEzZC7yhFJo-default nickny

Mor: Riesenspass Brandy

Far: Beauideal Pirates of Penzance "SEUCH"

Födda: 2015-09-10

a-kullen
a-kullen
A-kullen
Cinzenta's Amazing Story-Apollon Arthur
Cinzenta's Amazing Story-Athena Flizan
Cinzenta's Amazing story-Afrodite Penny
Cinzenta's Amazing Story-Atlas Penji
Cinzenta's Amazing Story-Andromeda Sessan
Cinzenta's Amazing Story-Atlas Penji
Cinzenta's Amazing Story-Apollon Arthur
Cinzenta's Amazing Story-Andromeda 'Sessan'
Ägare: Ullis & Robert (Jönköping)